x

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door

deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de

gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

 

2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op

de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen,

zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in

het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van

de bestelling of opdracht.

 

3. Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op

documenten is voor hem bindend. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een

derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het

Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

 

4. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de

bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt. Terugzendingen kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring door

onze firma en geschieden altijd franco.

 

5. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, is de waarborg op de door onze geleverde goederen beperkt tot deze

toegekend door onze leverancier of fabrikant.

6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen

partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.

 

7. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van art.1583

van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

 

8. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder

te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.

 

9. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten

is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de

overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.

 

10. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling

van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen

vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige

maand aangerekend worden.

 

11. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk

beding, verhoogd worden met 10 % met een minimum van 75 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten

van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden

op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd

naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor materiële schade en

winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is, en dat deze bij

afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

 

12. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de

koper of opdrachtgever.

 

13. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in,

en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de

koper of opdrachtgever.

 

14. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet

vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

15. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken of het Vredegerecht van het vierde kanton te Gent territoriaal bevoegd.

 

16. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij

aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of

uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsverplichting niet op.

 

17. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per

gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden.

 

18. Enkel het recht van het land van de woonplaats van onze zetel is van toepassing.